Translate this page in your language

Zoeken in deze blog

Disclaimer en copyright

 

Disclaimer en copyright

Juistheid informatie
De op dit weblog verstrekte informatie wordt door “Jetje en Team Jetje” en haar toeleveranciers met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan noch door “Jetje en Team Jetje”, noch door de toeleveranciers worden ingestaan.

Doel en beperking informatie
Jetje en Team Jetje leveren diensten, waarbij inbegrepen dit boek, met opleiding, kennisvergaring en -verspreiding als enig doel. Alle gegevens komen uit bronnen die betrouwbaar geacht worden, maar correctheid en compleetheid kunnen nooit gegarandeerd worden. Ook gegevens die bekend zijn geworden na een vermelde copyrightdatum zijn niet in het weblog opgenomen.

Aansprakelijkheid
Zowel de auteur(s) als de uitgever kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, in welke vorm dan ook, voor enige vorm van direct of indirect geleden schade, veroorzaakt door het opvolgen van ideeën of suggesties van dit weblog. Indien men ergens enige actie op wil nemen, wordt inschakeling van deskundige hulp zeker aanbevolen. Door u op dit weblog te begeven, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
© Copyright Team Jetje 2021.

De op dit weblog afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van het bedrijf Jetje en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Niets van dit weblog mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoafdrukken, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Jetje.

Alle verdere rechten zijn voorbehouden. All rights reserved

Meer informatie over Team Jetje

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Nieuws uit de kunstbranche

Populaire posts